Metody nauczania

  • Nadzór metodyczny każdej grupy
  • Systematyczne monitorowanie procesu nauczania poprzez testy postępów odbywające się pod koniec każdego semestru, pozwalające regularnie określić osiągnięcia szkolonych, jak również testy okresowe oraz regularne powtórki materiału i powtórki ze słownictwa
  • Wzbogacenie kursów o ofertę multimedialną i materiałów audio-wizualnych. Dzięki temu uczniowie mają możliwość uczestniczenia w zajęciach interaktywnych co z metodycznego punktu widzenia przyśpiesza i urozmaica proces nauczania.

Każdy rodzaj kursu oraz każdy uczestnik wymaga odrębnego podejścia metodycznego, z tego też względu dywersyfikujemy metody szkoleń w zależności od profilu naszego klienta. W całym procesie metodycznym kierujemy się jednak czterema podstawowymi metodami nauki:

Metoda audiolingwalna Czytaj więcej

Głównym celem powyższej metody jest wykształcenie nawyków językowych w sposób mechaniczny, poprzez wielokrotne powtarzanie i odgrywanie scenek dialogowych. Charakterystyką powyższej metody jest tzw. dryl językowy, czyli zapamiętywanie i utrwalanie danego materiału językowego. Błędy językowe są często korygowane aby zapobiec tworzenia się błędnych nawyków językowych. Metoda kładzie nacisk na  rozwój sprawności słuchania, czytania oraz pisania i wykorzystywana jest z powodzeniem w tych fazach lekcji gdy nowy materiał jest wprowadzany i utrwalany poprzez ćwiczenia kontrolowane, który w konsekwencji prowadzi do automatyzowania struktur językowych. W metodzie tej staramy się zminimalizować obecność języka ojczystego .

Metoda komunikacyjna Czytaj więcej

Celem powyższej metody jest szybkie opanowanie sprawności mówienia i komunikacji w języku obcym. Komunikacja ta dopuszcza popełnianie błędów o tyle, o ile nie powodują one jej zakłócenia, dlatego też metoda kładzie nacisk na przekaz informacji podczas gdy poprawność językowa umieszczona jest na drugim planie. Materiałem językowym są głównie dialogi, odgrywane scenki oraz dyskusje prowadzone w parach i grupach. Powyższa metoda jest niezwykle skuteczna dla osób, które w krótkim czasie chcą opanować posługiwanie się językiem i jest typowa dla zajęć konwersacyjnych. Może być również stosowana wśród uczniów łatwo zniechęcających się popełniamymi błędami lub wśród tych osób, które mają kłopoty z przełamaniem bariery komunikacyjnej.

Community Language Learning Czytaj więcej

W tej metodzie posługiwanie się językiem ma miejsce w grupach lub parach, gdzie uczący się porozumiewaja się między sobą i uczestniczą w grupowych zadaniach, odgrywaniu scenek sytuacyjnych, dialogów, dyskusji  oraz rozwiązywaniu sytuacji problematycznych. Metoda ma za zadanie wykształcenia pracy i komunikacji w grupie i przygotowania do interaktywnej komunikacji językowej i może być z powodzeniem stosowana na każdych zajęciach grupowych.

The Silent Way Czytaj więcej

Metoda zakłada przyswajanie języka obcego w ciszy, skupieniu, medytacji . Nauczyciel demonstruje nowy materiał językowy, uczący się natomiast przejmują jego rolę, powtarzając te same czynności i wypowiadając te same frazy, tak aby stopniowo tworzyć nowe. W trakcie procesu nauki, nauczyciel mówi coraz mniej a uczeń coraz więcej. Metoda The Silent Way odnosi najlepsze efekty w samodzielnej nauce języka, kiedy to uczący się w skupieniu powtarza usłyszane nowe treści językowe. Wprawni nauczyciele stosują ją w fazach lekcji, kiedy materiał językowy wymaga ciszy i skupienia.