Plan nauki

Jak oceniamy poziom uczniów?

Przed przystąpieniem do każdych zajęć przeprowadzamy test językowy, który ma na celu sprawdzenie umiejętności językowych ucznia. Test składa się z dwóch etapów. Pierwszym z nich jest test pisemny, który ma za zadanie sprawdzić wiedzę z zakresu gramatyki, słownictwa oraz rozumienia tekstu czytanego. Drugim etapem jest rozmowa ustna przeprowadzana z każdym uczestnikiem zajęć, która ma na celu sprawdzenie płynności mówienia, umiejętności rozumienia ze słuchu oraz wymowy i akcentu. Powyższe testy pozwalają określić do jakiej grupy językowej powinien należeć uczeń, na jakim jest poziomie oraz na rozwój jakich umięjętności językowych powinien zwrócić największą uwagę. Zarowno test pisemny oraz ustny są przeprowadzane i sprawdzane przez metodyka.

W jaki sposób poznajemy Państwa potrzeby językowe i oczekiwania wobec kursu?

Wraz z testem kompetencji językowych przeprowadzamy tzw. ankietę potrzeb, która pozwala nam na poznanie Państwa dokładnych oczekiwań oraz planów związanych z formą i programem lekcji. Ankieta pozwala na poznanie oczekiwań co do dziedziny specjalistycznej na jakiej Państwo chcieliby się skupić oraz zebrania informacji na temat rozplanowania konkretnych zadań na zajęciach, np.: skupienia się na konwersacjach, gramatyce, pisaniu negocjacjach i.t.p. Ankieta pozwala również na zebranie informacji co do Państwa wymagań odnośnie lektora prowadzącego zajęcia.

Jak opracowujemy program nauki?

Na podstawie przeprowadzonych testów, następuje podział na grupy lub zajęcia indywidualne. Następnym etapem jest ustalenie programu nauczania oraz wybór podręczników i materiałów dodatkowych. Program nauki jest opracowywany przez metodyka na podstawie ankiety potrzeb i testów. Wszelkie sugestie, pomysły i modyfikacje w programie ze strony Państwa firmy są zawsze mile widziane. Każdy grupa przed rozpoczęciem zajęć otrzymuje swój własny program nauki.

Jak sprawdzamy postępy uczniów i realizację programu?

Podczas każdego semestru uczniowie uczestniczą w dwóch rodzajach powtórki materiału: testy cząstkowe oraz testy semestralne. Testy cząstkowe ustne lub pisemne są przeprowadzane na zajęciach w sposób cykliczny ustalany indywidualnie z każdą grupą. Natomiast po każdym semestrze nauki lektor sporządza tzw. opis postępów przekazywany metodykowi, w którym ocenia postępy danego ucznia pod względem każdej dziedziny języka: słownictwa, komunikacji, rozumienia ze słuchu, gramatyki i rozumienia tekstu czytanego. Każdy opis postępów jest udostępniany uczniom, aby mogli na jego podstawie zweryfikować swoje osiągnięcia i zaznajomić się ze wskazówkami odnośnie nauki.

Jak weryfikujemy pracę lektorów?

Podczas kursu uczestnicy mają możliwość oceny pracy lektora oraz zajęć wypełniając ankietę oceny pracy lektora lub kontaktując się bezpośrednio z metodykiem. Dodatkowo organizowane są wizytacje metodyka podczas zajęć pozwajalące na stałe monitorowanie pracy lektorów.